Tr
arama
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
AİLE ve DİNİ REHBERLİK BÜROLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde 
açılan Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının ve bu bürolarda görev alan personelin görev 
ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Büroları
bulunan il ve ilçe müftülüklerini ve Aile ve Dini Rehberlik Bürolarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
 MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen; 
a) Başkanlık : Diyanet İşleri Başkanlığını,
b) Büro : Aile ve Dini Rehberlik Bürolarını, 
c) Daire Başkanlığı: Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığını, 
ç) Müftülük : İl ve ilçe müftülüklerini, 
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM 
Aile veDini Rehberlik Bürolarının Amacı
Büronun amaçları
MADDE 5- (1) Büronun amaçları;
a) Toplumumuzun aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirilmesini 
sağlamak, 
b) Aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, 
c) Halkımızın özellikle aile ve aile bireyleri ile ilgili dini içerikli soru ve 
sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, 
ç) Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaktır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Açılışı
------------------------------------------------------------------------- 
 (*) Bu Yönerge 19/03/2010 tarihli ve 25 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe 
girmiştir. 
MART 2010 R-31/1 
 
Büronun açılışı
MADDE 6- (1) Bürolar Başkanlıkça, ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerekli 
görülen il ve ilçelerde açılır. 
 (2) Büro, illerde il müftülüğünün teklifi valiliğin inhası üzerine Başkanlıkça, 
ilçelerde ise il müftülüğünün teklifi üzerine valilik onayı ile açılır. İlçelerde açılan 
büroların sorumluluğu da il müftülüklerine aittir. 
(3) Bürolar, açılış izni alınmadan faaliyete geçmez. 
(4) Büroların tefrişi müftülüklerce yapılır. Bürolara; internet erişimi 
sağlanarak e-posta hattı ve alo aile hattı kurulur. 
 (5) Büro girişlerinin uygun bir yerine “Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu” 
levhası asılır. 
Büroda görev alacak personel 
 MADDE 7- (1) Bürolarda; 
 a) Dini yüksek okul mezunu, Başkanlıkça yapılan ve bu amaçla açılan hizmet 
içi seminerine katılmış vaiz, murakıp, din hizmetleri uzmanı, din eğitimi uzmanı ve 
Kur’an kursu öğreticileri görevlendirilir. 
 b) Bu maddenin (a) bendinde sayılanlardan unvanca yüksek olan biri, 
müftülük ve çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamak, büronun iş ve işlemlerini 
yürütmek ve büroyu yönetmek üzere koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatör 
il müftü yardımcısına bağlı olarak çalışır. 
 c) Kadın ve aile konularında akademik çalışma yapanlara öncelik verilir. 
 ç) Diksiyonu düzgün, kolay iletişim kurabilecek yeteneğe sahip, konuşma 
kurallarını bilen personel tercih edilir. 
 d) Bürolarda ihtiyaç olması halinde din görevlilerinden de yararlanılır. 
 (2) Bürolarda personel nöbet usulü ile çalışır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının görevleri 
MADDE 8- (1) Büro personeli, başvuru sahipleriyle telefonla ya da yüz yüze 
görüşme yapar. Görüşme sırasında, hem kişinin hem de bölgenin hassasiyetleri 
dikkate alınır. 
(2) Yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler kartekse işlenir, bu karteksler aylık 
periyotlarla müftülüklerce daire başkanlığına elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca bu 
bilgiler büroda sistematik bir şekilde arşivlenir. 
(3) Büroya başvuran kişilerin sorunları dikkate alınarak gerektiğinde 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve avukat gibi uzmanlara yönlendirir. 
(4) Aile ve kadın konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ulusal/bölgesel kampanya, proje ve 
eğitimler takip edilir. Büro personelinin bu eğitime katılmaları sağlanır. 
(5) Kadın ve aile ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kabul edilen gün ve 
haftalarda etkinlikler yapılır veya yapılması sağlanır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sempozyum, panel, konferans, drama 
ve musiki programları gibi sosyal faaliyetler düzenlenir. 
R-31/2 MART 2010 (6) Bürolar, bulundukları bölgenin aile yapısı ve sorunları konusunda 
araştırmalar yapar ve arşiv oluşturur. 
(7) Kadın, çocuk, genç, yaşlı, özürlülerle ilgili konular başta olmak üzere 
aileyi ilgilendiren alanlarda yapılan araştırma ve yayınlar takip edilir ve arşivlenerek 
büro için kütüphane oluşturulur. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Büroların tanıtımı
MADDE 9- (1) Müftülükler, televizyon ve radyo programları, el ilanı, broşür 
ve diğer etkinlikler aracılığıyla bünyelerindeki Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunu halka 
tanıtırlar. 
Koordinasyon 
MADDE 10- (1) Müftülükler, büroların faaliyetleri ile ilgili olarak daire 
başkanlığı ile koordineli çalışır. 
Büronun kapatılması
MADDE 11- (1) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde sayılan amaçlarını
kaybeden bürolar açılma usulüne göre de kapatılır. 
Yürürlük 
MADDE 12- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.